EU-kommissionen inleder rättsliga åtgärder mot buräggsländer

Uppmanar tretton medlemsstater att genomföra förbudet mot värphönsburar


EU-kommissionen tar nu utlovade steg mot rättsliga åtgärder mot de länder som inte har ställt om sin äggproduktion i enlighet med hönsdirektivet 1999/74/EG. De utpekade länderna har två månader på sig att besvara ett brev från kommissionen.

Nedan ses ett pressmeddelande från EU-kommissionen, Bryssel den 26 januari 2012.

Idag har EU-kommissionen, via en formell underrättelse, uppmanat Belgien, Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Lettland, Ungern, Nederländerna, Polen, Portugal och Rumänien att åtgärda brister i genomförandet av EU:s lagstiftning om djurskydd, särskilt när det gäller förbudet mot icke inredda burar för värphöns som gäller från och med den 1 januari 2012 enligt direktiv 1999/74/EG (.pdf).

Det politiska beslutet om förbud mot icke inredda burar togs redan 1999 och medlemsländerna har därmed haft tolv år på sig för att se till att det blir en smidig övergång till det nya systemet och för att genomföra bestämmelserna. Hittills har emellertid dessa medlemsländer inte klarat av att fullt ut följa denna EU-lag, trots att kommissionen upprepade gånger har påmint dem.

Från och med den 1 januari 2012 måste enligt direktiv 1999/74/EG (.pdf) alla värphöns antingen ha inredda burar med extra utrymme för värprede, sprättyta och sittpinne, eller hållas i alternativa system. Dessutom får man endast använda burar som har en burarea på minst 750 cm² per höna, bolådor, strö, sittpinnar och klonötare så att hönsen kan tillfredsställa sina biologiska och beteendemässiga behov.

Medlemsländerna måste uppfylla kraven i direktivet till fullo. Om de inte följer lagstiftningen påverkar det inte bara djurens välbefinnande utan det kan även orsaka störningar på marknaden och illojal konkurrens, eftersom de företag som gör investeringar för att följa bestämmelserna missgynnas om vissa medlemsstater fortfarande tillåter icke inredda burar.

Nu har de berörda medlemsländerna två månader på sig att svara på kommissionens formella underrättelse enligt EU:s överträdelseförfaranden. Om medlemsstaterna inte agerar kommer kommissionen att skicka ett motiverat yttrande som uppmanar dem att inom två månader vidta nödvändiga åtgärder för att följa direktivet.

Mer information om djurskyddet på gården – värphöns finns på:
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm
MEMO/11/1216

Mer information om överträdelseförfaranden finns på MEMO/12/42


EU-kommissionen om burförbudet (klicka vidare)