Salmonellakontrollen    

En annan förebyggande hälsoåtgärd är salmonellakontrollen. Sverige har en lång tradition av kontroll och bekämpning av salmonella. Det initierades av den så kallade Alvestaepidemin 1953, då 9 000 personer insjuknade i salmonella p.g.a. smittat kött från ett slakteri i Alvesta. Salmonellaprovtagning är sedan 1984 obligatorisk på fjäderfä som föds upp till slakt. Sedan 1994 är den även obligatorisk i värpbesättningar med mer än 200 värphöns som producerar och säljer ägg till detaljhandel och direkt till konsument.

Den obligatoriska salmonellakontrollen innebär ett provtagningstillfälle var 15:e vecka fr.o.m. 24 veckors ålder. I besättningar med inredd bur samlas träckprov ihop och skickas in för analys. Har man frigående höns tar man s.k. ”sockprov”, vilket innebär att man trär på ett par sterila sockor utanpå stövlarna som sedan används så att man går igenom stallarna, jämnt fördelat över hela djurutrymmet. Sockorna skickas sedan in för analys.

Den frivilliga salmonellakontrollen har som främsta syfte att förebygga salmonellasmitta på besättningsnivå.

Om olyckan trots allt skulle vara framme och en besättning blir smittad av salmonella, avlivas alla djur och besättningen spärras. Stora förluster uppstår i förlorat djurvärde, utebliven produktion och kostnader för sanering. Är besättningen enbart ansluten till den obligatoriska salmonellakontrollen ersätter Jordbruksverket max 50 % av förlusterna. Är man dessutom inbesiktigad i den frivilliga salmonellakontrollen kan ersättningen från Jordbruksverket uppgå till 70 %. Nu finns också en salmonellaförsäkring som man kan teckna, för att ytterligare minska förlusterna om man skulle drabbas.Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson 
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster