1. Mottagning/lager

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enl. lagstiftn. Lagstöd Avvikelse

1.1

Förvaring hos producent

Packeriet ska ha kontroll på att äggen kommer från en anläggning som är godkänd eller registrerad av behörig myndighet. Äggen ska förvaras rent, torrt och fritt från främmande lukter samt skyddas mot stötar och direkt solljus. Det gäller både hos producent och i förekommande fall under transport. Äggen ska förvaras vid den, helst konstanta, temperatur som bäst bevarar äggens hygieniska egenskaper.
Dokumentation kan vara direkta temperaturmätningar eller ett signerat avtal där producenten försäkrar att äggen förvaras på lämpligt sätt.

853/2004   Art 4 

 

853/2004    Bil III avsnitt X, kap I 1-2 

 

A

1.2 Märkning
inkommande ägg

Inkommande äggleveranser (dvs. varje pall/vagn) ska vara märkta med produktionsanläggningens namn, adress och producentkod, antalet ägg och/eller deras vikt, värpdag eller värpperiod samt avsändningsdag. Packeriet ska behålla originalen till följehandlingarna (se vidare punkt 10.4).

Äggpackerier får enbart förpacka ägg från anläggningar som har ett av Livsmedelsverket tilldelat identifieringsnummer för märkning med produktionssystem (se punkt 2.8 och 4.5)


Oförpackade ägg från egen produktion på samma ställe som packeriet behöver inte vara märkta enligt ovan vid mottagandet. Dock måste spårbarhet alltid vara möjlig till enskilda produktionssystem. Det måste därför finnas papper på att produktionsformen är besiktigad och godkänd av Jordbruksverket.

 589/2008   Art 7

A
1.3 Märkning utgående oklassade ägg

Motsvarande uppgifter som ovan ska även finnas på utgående oklassificerade äggleveranser till andra packerier. 
Man tillåter att ägg som enbart mellanlagras för vidare transport till ett annat äggpackeri inte stämplas på det första packeriet men det är under förutsättning att äggen enbart förvaras tillfälligt och inte tas in i produktionen. Palletiketter får inte bytas ut.

 

 589/2008 
Art 7

1308/2013  Bil VII, del VI, III

 

A
1.4 Lagringstid Äggen ska klassificeras, märkas och packas senast tio dagar efter värpdagen. Det innebär att oklassificerade ägg på lagret för inkommande ägg får vara högst 10 dagar gamla. Märkning med bäst före-datum för minsta hållbarhetstid ska göras vid förpackningstillfället.

  589/2008   Art 6

 

 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster