4. Förpackningsmärkning

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enl. lagstiftn. Lagstöd

4

4.1

Obligatoriska märkningsuppgifter

Följande uppgifter ska framgå på utsidan av förpackningar med A-ägg:

 • Namn eller firmabeteckning och adress alternativt telefonnummer till packeriet som har packat äggen eller det företag som låtit förpacka äggen

 • Förpackningsanläggningens nummer (landskod och godkännandenummer)

 • Kvalitets- och viktklassificering

 • Antal förpackade ägg

 • Datum för minsta hållbarhet, "bäst före-datum", i ordningsföljden dag-månad (-år) för ägg av klass A

 • Text som rekommenderar konsumenten att förvara äggen kallt efter inköp

 •  Produktionssystem för ägg av klass A

 • Uppgiften "tvättade ägg" för ägg som tvättats i EU-godkänd tvättanläggning (se punkt 3.1 ovan)

 • Innebörden av producentkoden på eller inuti förpackningen

Märkning får inte vara otydlig eller vilseledande för konsumenten.

Namn, firmanamn eller varumärke får endast anges om det inte innehåller någon kommentar eller symbol som ger vilseledande information om äggens kvalitet eller färskhet, typen av produktionssystem eller äggens ursprung. Som alternativ till postadress kan telefonnummer eller webbadress, om det där står hur man kan kontakta företaget dvs telefonnummer eller postadress. Enbart e-postadress är inte tillräckligt.

Det är godkänt att förpackningar med ägg av en kvalitetsklass innehåller ägg av olika viktklass förutsatt att äggens minsta nettovikt i gram och orden "ägg av olika storlek" eller beteckningar med motsvarande innebörd framgår. Viktklass ska anges med beteckningar, t.ex. L, eller i ord, t.ex. "stora", eller med en kombination av båda, där alla tre alternativen får kombineras med motsvarande viktintervall, t.ex. 63-73 g.

Rutiner som säkerställer att rätt ägg märks med rätt produktionssystem ska finnas. Det får inte förekomma att ägg märks med felaktigt produktionssystem.Det ska finnas en ändamålsenlig rutin för att säkerställa att rätt ägg märks med rätt producentkod. Kontroll på rutinen görs lämpligen i samband med stickprovskontroll för ett parti ägg (punkt 6 i denna branschriktlinje).

589/2008   Art 4, Art 12,1-2 

1169/2011  Art 7, Art 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Frivilliga märkningsuppgifter

Förpackningar får vara försedda med frivilliga uppgifter, antingen på insidan eller utsidan. Om beteckningen "extra" eller "extra färska" används ska värpdagen och tidsfristen nio dagar anges på förpackningen, se 2.8.
För angivande av fodertyp finns särskilda minimikrav (se art 15 589/2008). Märkning får inte vara otydlig eller vilseledande för konsumenten.

Observera att det finns särskilda regler för närings- och hälsopåståenden(F(EG) nr 1924/2006); gällande bland annat påståenden om omega 3-fettsyror, antioxidanter mm.

589/2008  Art 14, 15 

 

1169/2011 Art 7

4.3

Märkning

Bäst före-datum

Bäst före-datum får som längst vara 28 dagar efter värpdagen. Om värpperiod anges ska hållbarhetsdatum fastställas från och med det datum då perioden inleds.

589/2008   Art 13 

4.4  Förpackningar

Förpackningar ska vara stötsäkra, torra, rena och i gott skick. Förpackningsmaterialet ska skydda äggen mot främmande lukt och risken för kvalitetsförsämring. Förpackningar får endast återanvändas om de är i skick som nya. När det är nödvändigt för att förhindra kontamination ska de vara lätta att rengöra och desinficera.
 

Originalförpackningar får återanvändas för omklassade ägg. Det får inte finnas kvar någon märkning på den tidigare använda förpackningen som kan medföra förväxling.

589/2008 Art 17 

 

 

                           852/2004  Bil II, kap X                                                      

4.5 Märkning med produktionssystem

Endast värphönsanläggningar som har ett av Livsmedelsverket tilldelat identifieringsnummer får leverera ägg till packerier för märkning med produktionssystem.


Ägg som levereras till packeriet måste komma från produktionsanläggningar som finns med på Livsmedelsverkets lista över identifieringsnummer.

Äggen ska uppfylla minimikraven för den produktionsmetod som ägg och förpackning märks med. Ett exempel är att "Frigående utomhus får märkas med "Frigående inomhus" eftersom kraven uppfylls. Den som är livsmedelsföretagare ska kunna visa hur korrekt märkning av produktionssystem säkerställs. 

589/2008, Art 1.s, Art 12, Bil II


 

LIVSFS 2005:20 41§

 

1169/2011 Art 7

 

 

 

 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster