5. Utlager/storpack

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enl. lagstiftn. Lagstöd

 

5.1

Mottagare B-ägg

Ägg av klass B får endast levereras till livsmedelsindustrin ( äggproduktanläggningar godkända enligt förordning 853/2004) eller till andra industrier än livsmedelsindustrin.

Lista över Svenska  äggproduktansläggningar godkända enligt enligt förordning (EG) nr 853/2004 hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.

B- ägg får även hanteras som animaliska biprodukter enligt förordning (EG) nr 1069/2009 och 142/2011, se punkt 7.7. 

Om du skickar merparten av din produktion till annat äggpackeri får du skicka med utsorterade B-ägg från eget packeri som särpackade B-ägg för mellanlagring och samtransport till godkänd äggproduktanläggning.

1308/2013, Bil VII, del VI, II, pkt 3

 

589/2008   Art 1.e-f 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Märkning av ägg till livsmedelsindustrin

Förpackningar (kartonger/lådor) med B-ägg avsedda för livsmedelsindustrin ska vara märkt med etikett eller banderoll där det finns angivet:


- Packeriets godkännandenummer
- Kvalitetsklass "B" eller "klass B"
- Förpackningsdag


Öppna förpackningar, pallar och vagnar som används vid transport av B-ägg ska vara märkta med en uppgift som tydligt visar att de innehåller livsmedel, t. ex. namnet på livsmedelsföretaget om det är allmänt känt, eller med en tydlig symbol. De märkningsuppgifter som inte finns på förpackningen/pallen/vagnen kan istället lämnas på följesedel eller faktura.

Branschen rekommenderar fortsatt användning av gul färg på etiketten då färgmärkningen minimerar risken för förväxlingar.

589/2008   Art 12.pkt 4 

 


 

 

1169/2011 Art 8, pkt 8

 

 

 

 

 

 

5.3

Märkning av industriägg

(andra industrier än livsmedels-industrin)

Förpackningar med industriägg avsedda för annan industri än livsmedelsindustrin, ska var märkt med röd etikett eller banderoll där det med svarta bokstäver finns angivet:

 • Namn eller firmabeteckning och adress till det mottagande företaget
 • Namn eller firmabeteckning och adress på det avsändande företaget
 • Märkningen "INDUSTRIÄGG" skriven med 2 cm höga bokstäver.
 • Märkningen "olämpliga som livsmedel" med minst 0,8 cm höga bokstäver.

Industriägg="Fulägg"=Ägg som inte är avsedda att användas som livsmedel

Se även punkt 7.9 om märkning av äggavfall (animaliska biprodukter).

589/2008   Art 1.h, Art 18 

 

5.4

Transport Ägg ska under transport hållas rena, torra och fria från främmande lukt samt effektivt skyddas mot stötar, direkt solljus och kraftiga temperaturväxlingar.
Packeriets egna bilar ska uppfylla kraven och om extern transportör anlitas, ska avtal innefattande dessa villkor finnas.
853/2004   Bil III, avsnitt X, kap I. pkt 1-2 
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster