7. Lokaler och utrustning

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enligt lagstiftning Lagstöd  

7

 

Rengöring

 

 

 

 

 

Lokaler och utrustning där ägg hanteras och lagras ska kunna rengöras och desinficeras ordentligt. Ytor bör vara släta, täta och lätt rengörbara.

Fast utrustning bör inte var placerad så att det uppstår trånga, svårrengörbara ytor. Hål, flagnande färg, obehandlat trä eller dylikt på ytor innebär att de är svåra att rengöra.

Träpallar för tillfällig transport av ägg kan tillåtas i lokalen.

852/2004       Bil II, kap I och II

 

 

7.2

Förutsättningar för lokalen

Lokaler där ägg hanteras och lagras ska vara tillräckligt stora för verksamheten, ha lämplig belysning och ventilation, hållas tillfredsställande fria från främmande lukt samt skydda äggen mot ljuspåverkan och kraftiga temperaturväxlingar.
Sådana växlingar kan förväntas ske om lokalerna har bristande isolering eller saknar aktivt temperaturregleringssystem. Kondens får inte finnas på utrustning eller i tak och regleringen av temperaturen i ägglagret måste garantera att äggen alltid håller en temperatur på över +5° C.

589/2008, Art 2, pkt. 3

853/2004      Bil III, avs X, kap I, pkt 1-2

 
7.3 Rengöring

Lokaler och utrustning där ägg hanteras och lagras ska hållas rena och i gott skick.

Rutin för övervakning av rengöring och ordning ska finnas.
Följande punkter är viktiga att uppfylla:

 • Det ska finnas arbetsinstruktioner och hygienplan som omfattar utförandet av rengöringen inklusive rengöringsfrekvens för olika rengöringsområden.

 • Skruva isär utrustning där så är nödvändigt för att rengöringen ska kunna ske.

 • Det ska finnas en kontroll av att rengöring utförts med den frekvens som företaget själv anger för respektive rengöringsområde.

 • Följ upp rengöringsresultat regelbundet och vidta korrigerande åtgärder (omstädning före produktionsstart när förorening konstaterats på kontaktytor, återföring av informationen till städansvarig etc.)

 • Se över planen vid upprepade avvikelser.

Rengöringsmedel och desinfektionsmedel får inte förvaras där livsmedel hanteras.Särskilt utrymme för sådana medel bör finnas.

852/2004    Bil II kap I och 5

 

 

7.4

Förvaring av förpackningar

Förpackningar och förpackningsmaterial ska förvaras så att det hålls torra, rena och i gott skick.

852/2004    Bil II   kap X

 
7.5*

Omklädningsrum, toalett och tvättställ

När det är nödvändigt ska det finnas omklädningsrum i tillräckligt antal för personalen. Det ska finnas lämpligt placerade och utrustade handtvättställ. Tvättställ bör också finnas där oförpackade ägg hanteras, och  ha rinnande kallt och varmt vatten, handtvättmedel, t.ex. flytande tvål och hygientorkningsanordning, t.ex. engångshanddukar.
Rinnande lämpligt tempererat vatten kan godtas. Om bostad finns på fastigheten kan bostadens toalett och omklädningsrum accepteras. Detta undantag gäller endast packerier utan extern personal.852/2004   Bil II, kap I, pkt 3, 4 och 9
 
7.6 Vatten

Försörjning av dricksvatten ska vara adekvat.

Rutin för övervakning av vatten ska finnas.Vid bedömningen bör följande frågeställningar närmare undersökas:

 • Det ska finnas rutin för provtagning av vatten.
 • Anläggningens vatten skall motsvara tidigare definition för mikrobiologiskt tjänligt.
 • För packerier med godkänd tvättanläggning krävs dricksvattenkvalitet. Analysresultat från vatten ska kunna uppvisas redan vid godkännandeprövningen.
 • Resultat från kommunal vattentäkt är fullgott om det ej rör sig om egen brunn.

Dokumentera underlag för mätdata, avvikelserapporter och vidtagna åtgärder (Vad har eventuellt icke tjänliga provresultat lett till för åtgärd?).

852/2004   Bil II kap VII

 

7.7

Sopor/avfall

Livsmedelsavfall ska placeras i behållare som går att stänga, såvida inte andra behållare är lämpliga. Utrymmet för förvaring av livsmedelsavfall ska vara avskilt från annan hantering, lätt rengörbart och fritt från djur och skadedjur.

Äggavfall ska  kategoriseras som ABP (animaliska biprodukter), förvaras i korrekt märkta kärl och lämnas till godkänd mottagare. Handelsdokument ska upprättas och följa med varje transport av sådant avfall. Handelsdokumenten ska sparas i minst två år.

Äggavfall, som trasiga och krossade ägg från friska djur, kategoriseras vanligtvis som ABP kategori 3 och får användas till djurfoder eller icke-livsmedel. Godkända handelsdokument för ABP som endast transporteras inom Sverige  finns på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se. För transport av ABP utanför Sverige används förlaga till Handelsdokument i tillämpningsförordningen om ABP (animaliska biprodukter).

 

852/2004   Bil II, kap VI

1069/2009

Handelsdokument

142/2011   Bil XV, kap15

 

 

 

 

7.8

Skadedjur

Lokalernas utformning ska möjliggöra skadedjursbekämpning. Tamdjur får heller inte finnas i lokaler där ägg hanteras eller lagras.

852/2008   Bil II kap 1 pkt 2c 

 

 

 
7.9 Skadedjurs-bekämpning

Adekvata förfaranden ska finnas för att bekämpa skadedjur. Löst råttgift får inte vara utlagt i livsmedelslokaler.

Viktigt att tänka på:

 • Dokumentationen av skadedjursbekämpning bör innehålla beteskarta, giftinformation och hur skadedjur övervakas samt vilka eventuella åtgärder som vidtas.

 • Uppdatera beteskarta vid förändringar antal fällor och placering (vid ingångar, öppningar, avfallslager etc.).

 • Gör skadedjursronder och dokumentera enligt fastställd rutin.

852/2004   Bil II kap IX, pkt 4

 


 

 
7.10 Tvättning av ägg Tvättning av ägg ska ske med en ändamålsenlig utrustning och på ett sätt som säkerställer god ägghygien. OBS! Gäller endast godkända tvättanläggningar. Följande kriterier för äggtvättning ska vara uppfyllda:
 • Tvättning får endast ske av hela ägg. Mycket smutsiga ägg och ägg med skadade hinnor bör sorteras bort före tvättningen.
 • Endast vatten av minst dricksvattenkvalitet får användas. Kalciumhalten bör vara låg och järnhalten underskrida 2 ppm.
 • Tvättning och torkning bör fullföljas utan avbrott. Äggen bör inte stå stilla eller ligga i blöt under tvättningen.
 • Tvättvattnet bör bytas ut efter högst 4 timmars användning.
 • Temperaturen på tvättvattnet bör vara minst 38 ºC , högst 45ºC och minst 15 ºC varmare än äggen.
 • De tvättade äggen bör sköljas med vatten som är minst 5 ºC men helst 10 ºC varmare än tvättvattnet. Sköljvattnet bör ej återcirkuleras men kan användas som tvättvatten.
 • Tvättsteget bör pH regleras till lägst pH 10.5 för att dämpa bakterietillväxten. Om inte tvättmedlet innehåller desinfektionsmedel bör sköljmedlet innehålla sådant.
 • Dosering av kemikalier för tvättning och sköljning måste ske på ett kontrollerat sätt så att risken för feldosering minimeras.
 • Äggen måste torkas omedelbart i anslutning till tvättningen.
 • Torkningen bör ske utan tillsats av kemiska medel.
 • Utrustning och luftfilter bör kontrolleras och rengöras regelbundet.

852/2004   Bil II kapVII

589/2008    Art 2.pkt 2, Art 3 pkt 1

 

 

852/2004  Bil II kap V och kap IX, pkt 3

Nationella riktlinjer för industriell tvättning av ägg

 
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster