9. HACCP-BASERADE FÖRFARANDEN

Nr. Kontrollpunkt Krav på kvalitetssäkring enl. lagstiftn. Lagstöd Avvikelse

9.1

HACCP-baserade förfaranden

Packeriet ska inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta förfaranden, grundat på HACCP-principerna.

En HACCP-plan ska finnas för att visa att packeriet inrättat, genomfört och upprätthåller rutiner som är baserade på HACCP-principerna.

Följande krav ställs på HACCP-planen:

 • Det ska finnas rutiner på plats t. ex. dokumentation över faroanalys och kritiska styrpunkter.

 • Planen ska omfatta kritiska gränser och övervakning av de kritiska styrpunkterna.

 • Det ska finnas fastställda korrigerande åtgärder för varje kritisk styrpunkt.

 • Det ska finnas dokumentation över verifiering av HACCP-planen.

 

För små packerier med enbart egna ägg är branschvägledningens HACCP och provtagning Salmonella tillräcklig, se punkt 9.2.

 

852/2004   Art 5

589/2008   Art 2, pkt 2, Art 3, pkt 1

Nationella riktlinjer för industriell tvättning av ägg

 

 

9.2

9.2.1

Salmonella

Ägg får endast levereras från besättningar som uppfyller bestämmelserna om salmonellaprovtagning. Provtagningsresultat ska finnas som bekräftelse på att leverantören har utfört sin salmonellakontroll.
Det ska finnas rutiner för att kontrollera att inkommande ägg kommer från besättningar som har provtagits i enlighet med Jordbruksverkets obligatoriska bestämmelser om salmonellaprovtagning av hönsbesättningar. Äggen spärras om de passreat 15v +/- 3 dagar.

Prov ska tas var 15:e vecka i besättningar som håller mer än 200 höns och/eller säljer ägg annat än till enskild konsument.

Den första provtagningen ska ske när värphönsen är 24 veckor gamla (± 2 veckor).

Ett prov per år, sk officiellt prov, ska tas av veterinär i en flock per anläggning. Den provtagningen kan ersätta en av djurägarens planerade provtagningar. Obs det ska framgå på provsvaret att det är en officiell provtagning.

Läs mer: Jordbruksverkets bestämmelser för provtagning av salmonella

Om ägg importeras från annat land än Norge, Danmark eller Finland, ska dokumentation enligt 1688/2005 intyga att äggen är fria från salmonella.

852/2004   Art 5

2160/2003  Bil II, del D

1688/2005

853/2004   Art 8

LIVSFS 2005:22

 

 

 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster