Pressmeddelande den 13 februari 2017

Begränsad tillgång på ägg från utehöns på grund av fågelinfluensa

I slutet av november inträffade det första fallet av fågelinfluensa (H5N8) i en värphönsbesättning i Sverige. Jordbruksverket hade strax innan beslutat att alla fjäderfän ska hållas inomhus för att skydda dem mot smitta. Enligt EU-förordning nr 589/2008 får ägg fortsätta att saluföras som ”ägg från utehöns” under restriktionstiden, dock under högst tolv veckor.

På grund av fortsatt hög smittrisk har Jordbruksverket beslutat att alla fjäderfän ska fortsätta hållas inomhus tills vidare.

Med anledning av rådande läge kommer utbudet av ägg från utehöns därför att minska fr.o.m. vecka åtta. Vi hoppas att smittorisken minskar så att vi snart kan låta hönsen gå ut igen. Vi följer Jordbruksverkets riskvärderingar med stort intresse, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare på Svenska Ägg.

När fågelinfluensa konstaterades i Danmark den 21 november höjde Jordbruksverket smittskyddsnivån till nivå 2 vilket bland annat innebär att fjäderfä ska hållas inomhus för att skydda dem från smitta. Detta har inneburit att alla svenska äggproducenter har hållit sina höns inomhus sedan dess. För övriga länder i Europa där man konstaterat viruset gäller motsvarande, men datumen kan variera.

Ingen risk för smitta till människor
Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat någon människa trots att den funnits flera år bland vildfåglar och tambesättningar i andra länder. Enligt Livsmedelsverket finns det inte heller någon risk för att smittas genom att äta ägg eller kyckling eftersom fågelinfluensa inte sprids via livsmedel.

För mer information kontakta:
Magnus Jeremiasson, chefsveterinär Svenska Ägg
Tel: 073-823 08 97
Mail: magnus.jeremiasson@svenskaagg.se

Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare Svenska Ägg
Tel: 073-823 08 90
Mail: astrid.loven.persson@svenskaagg.se

Lägesrapport kring fågelinfluensan (Aviär Influensa) 20170213

I slutet av november 2016 konstaterades det första fallet av fågelinfluensa i en värphönsbesättning i Sverige. Sedan dess har ytterligare ett par fall i mindre hobbybesättningar konstaterats.

När fågelinfluensa konstaterades i Danmark den 21 november höjde Jordbruksverket smittskyddsnivån till nivå 2 vilket bland annat innebär att fjäderfä ska hållas inomhus för att skydda dem från smitta. Detta har inneburit att alla svenska äggproducenter har hållit sina höns inomhus sedan dess. För övriga länder i Europa där man konstaterat viruset gäller motsvarande, men datumen kan variera.

Även om de frigående utomhushönsen har hållits inomhus under den här perioden för att skydda dem från att bli sjuka, har äggförpackningarna fortfarande varit märkta med ”frigående utomhus”. Detta regleras i EU-förordning nr 589/2008, som anger att ”Vid andra restriktioner, till exempel veterinära restriktioner som vidtas enligt gemenskapsrätten för att skydda människors och djurs hälsa och som medför att hönsens tillträde till rastgårdar utomhus begränsas, får ägg fortsätta att saluföras som ”ägg från utehöns” under restriktionstiden, dock under högst tolv veckor.”

På grund av fortsatt högt smittryck har Jordbruksverket beslutat att alla fjäderfän även fortsättningsvis ska hållas inomhus tills vidare. Det innebär alltså att det inte kommer att kunna produceras ägg från utehöns i samma utsträckning efter den 13 februari då det gått 12-veckor sedan restriktionerna infördes. Det kommer fortfarande att finnas ägg som kan märkas som ägg från utehöns eftersom unga höns som precis börjat värpa ännu inte hållits inomhus i 12 veckor under sin värpperiod. Dock kommer tillgången vara starkt begränsad. Med anledning av rådande läge kommer utbudet av ägg från utehöns därför att minska från och med vecka åtta.

Vi följer Jordbruksverkets riskvärderingar med stort intresse och hoppas att smittorisken minskar så att vi snart kan låta hönsen gå ut igen och tillgången på ägg från höns med utevistelse kan återgå till det normala.

Är Aviär Influensa farlig för människor?
Fågelinfluensa av typen H5N8 har aldrig smittat någon människa trots att den funnits flera år bland vildfåglar och tambesättningar i andra länder. Det finns inte heller någon risk för att smittas genom att äta ägg eller kyckling eftersom fågelinfluensa inte sprids via livsmedel.

Hur smittar Aviär Influensa?
Fågelinfluensa är en virussjukdom som orsakas av influensavirus A som är mycket smittsamt. Smittan kan överföras till tama fjäderfä om de har kontakt med smittade vilda fåglar. Antingen direkt genom att de vilda fåglarna kommer in i rastgården eller i hönshuset eller indirekt om det finns virus i viltfågelträck som följer med skor eller redskap in i hönshuset.

Länkar för vidare information:
SVA information om Aviär Influensa

SVA frågor och svar om Aviär Influensa

SVA karta över provtagning av vilda fåglar för Aviär Influensa

Jordbruksverket skyddsnivåer för Aviär Influensa

 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster