Utveckling av Svenska Äggs omsorgsprogram för att möjliggöra uttag av statistik och data från besiktningsutfall (2020-11-27)

Syftet med projektet har varit att utveckla ett system för att möjliggöra statistisk bearbetning av data
från besiktningsprotokollen efter utförda besiktningar i Svenska Äggs omsorgsprogram. Det innebär att uppföljningen av den svenska äggproduktionen underlättas betydligt, med mål att främja såväl konkurrenskraft som djurvälfärd. Systemet för protokollen har tidigare varit föråldrat, baserat på Excel och ej anpassat för sammanställning av data.

I och med detta projekt har vi fått möjlighet att göra omsorgsprogrammets protokoll helt digitala.
Besiktningen utförs som tidigare ute i stallet och protokollet görs direkt i ett digitalt formulär via en
läsplatta eller dator. De digitala protokollen är kopplade till Svenska Äggs register och laddas direkt in på rätt plats i registret vilket gör att hanteringen blir mycket effektivare.

Projektet har resulterat i en programvara och ett system som uppfyller de krav och de förväntningar vi hade vid projektets början. Svenska Ägg har nu fått betydligt bättre möjligheter till uppföljning då
protokollet fått en tydlig sammankoppling med Svenska Äggs register. Både det praktiska utförandet och administrationen av besiktningarna har effektiviserats och riskerna för felaktigheter i registreringen har minimerats. Genom digitaliseringen kan vi nu sortera data och följa utvecklingen på ett sätt som inte var genomförbart tidigare.

En mindre del av projektet har inneburit analys av äldre data som vi kunnat hämta från besiktningar
gjorda åren 2010-2019 med rimlig arbetsinsats. Där kan man konstatera att det skett en relativt liten förändring över åren. Den förhållandevis konstanta nivån visar att övergången från inhysning i bur till de mer utmanande inhysningssystemen med frigående höns har hanterats väl av producenterna och djurvälfärden har kunnat bibehållas på en hög nivå.

Projektinformation

Projektperiod: januari 2019 – november 2020

Projektägare: Svenska Ägg

Samarbetspartners: Agriprim

Finansiering: Jordbruksverket, inom ramen för livsmedelsstrategin.

Här hittar du slutrapporten

 

Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

  

 

 

 

 
Foto: Åsa Odelros
 
Projektet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.
De långsiktiga målen med projektet är att uppnå en positiv påverkan på miljön, på företagens ekonomi, djurhälsan, arbetsmiljön och energianvändning. Projektet består i att sammanställa kunskap om befintlig teknik på området, genomföra litteraturstudier för att undersöka vilka metoder som används, undersöka andra branscher rörande vilka tekniker och lösningar som finns tillgängliga samt genomföra fältförsök för att testa olika skötselrutiner och strömaterial. Dessutom ska en internationell resa genomföras för erfarenhetsutbyte liksom sammanställning av en projektrapport och anordnande av en konferens för spridning av resultat.
Projektinformation
Projektägare: Energikontoret i Östra Götaland
Samverkanspart och medfinanisering: Svenska Ägg
Samarbetspartners: Vreta Kluster samt HIR Skåne
Finanisering: Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Projektlängd: 2 år (fr.o.m. juni 2017)
Läs den färdiga rapporten HÄR
Kortversion HÄR

Utformning av ströbad i unghönsburar

Foto: Alexandra Jeremiasson
Projektet avser att ta fram en innovation för ströbad i befintliga unghönsburar så att berörda unghönsuppfödare inte behöver investera i helt nya uppfödningsburar, till stora kostnader, utan kan fortsätta använda sina befintliga burar, som saknar en ströbadslösning.
Projektet består i att utforma en prototyp för ströbadsyta och automatisk strötilldelningen för de två typer av unghönsburar som finns i Sverige idag. Prototyperna skall sedan monteras in i två teststall för utvärdering av funktion. Även kycklingarnas betende och kondition ska bedömas innan innovationen är aktuell för lansering.
Projektinformation
Projektperiod: januari 2018-september 2019
Projektägare: Svenska Ägg
Samarbetspartners: Gimranäs AB, Swedfarm, Victorsson AB, Närkesbergs Hönseri, Institutionen för Husdjurens Miljö och Hälsa, SLU
Finansiering: Innovationsstöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling
Läs den färdiga rapporten HÄR.

 


Projekt Djurvälfärd kompetensutveckling värphöns

   

 

 

 

 

 

Svenska Ägg har sedan 2007 sökt medel från Jordbruksverket för att främja djurvälfärden i värphönsbesättningar. I kompetensutvecklingsprojektet har Magnus Jeremiasson, Alexandra Jeremiasson och Åsa Odelros jobbat med fortbildning för äggproducenter och anställda.

Under projektperioden har vi genomfört följande utbildningar:

Fortbildningsdag med tema foder Kristianstad 2015

Fortbildningsdag med tema foder Kvinnersta, Örebro 2015

Fortbildningsdag med tema smittskydd, Uppsala 2016

Fortbildningsdag tema aktuella frågor, Vätternterassen 2017

Fortbildningsdag med tema smittskydd, Jönköping 2018

Fortbildningsdag med tema smittskydd, Landskrona 2019

Fortbildningsdag med tema smittskydd, Kvinnersta, Örebro 2019

Fortbildningsdag med tema smittskydd, Vreta Kluster 2019

Grundkurs, Östergötland 2016

Grundkurs Småland 2018

Projektet har pågått under 3 år med start september 2015.

 

 

 

Projektinformation

Projektägare: Svenska Ägg

Finanisering: Projektstöd Jordbruksverket och Landsbygdsprogrammet, medel har delvis finansierats med Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 


Projekt Djurvälfärd information och demonstration värphöns (Jnr 2015-1635)

Svenska Ägg arbetar i flera projekt med att främja djurvälfärden i svenska värphönsbesättningar.

I kompetensutvecklingsprojektet har Magnus Jeremiasson, Alexandra Jeremiasson och Åsa Odelros jobbat med fortbildning för äggproducenter och anställda.

Under projektperioden har vi genomfört följande demonstrationer på gård:

Fortbildningsdag med tema smittskydd och utevistelse, Julita 2017

Fortbildningsdag tema aktuella frågor, Vätternterassen 2017

Projektet har pågått under 3 år med start september 2015

Projektet har också jobbat med informations- och utbildningsmaterial vilket kommer att finnas tillgängligt i en uppdaterad webbutbildning på SLU:s portal Canvas. Det har länge efterfrågats information på engelska så vi har även kompletterat med ett kapitel på engelska.

Ett axplock ur webbutbildningen:

 

 

 

 

Projektinformation

Projektägare: Svenska Ägg

Finanisering: Projektstöd Jordbruksverket och Landsbygdsprogrammet, medel har delvis finansierats med Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster