Nytt om den nya EU-förordningen

Nu trodde vi att regelverket för ekologisk produktion skulle var helt klart, men det återstår en hel del tolkningar. Den nya EU-förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, 2018/848, beslutades 2018. Sedan dess har det varit ett intensivt och långdraget arbete vilket ännu pågår, med att ta fram de regler som inte ingår i grundförordningen, de så kallade tillämpningsförordningarna.

Förordningen och dess tillämpnings-förordningar börjar tillämpas den 1 januari 2021 och ersätter då den nuvarande förordningen 834/2007. Det är mycket stor tids-brist i schemat eftersom det tar mycket tid att få klart tillämpningsförordningarna.

Oklarheter

En av de stora svårigheterna har varit att komma överens om reglerna för fjäderfä men den 26 mars togs äntligen beslut om detta. Men det finns tyvärr en del kvar-varande oklarheter som är bekymmer-samma i tolkningen av reglerna. Vi arbetar vidare för att få fram förtydliganden.

• Proteinfoder: Det är oklart hur fiskmjölet skall klassas i den nya förordningen. Det är enbart unga fjäderfän som får utfodras med 5 procent konventionellt foder enligt den nya förordningen. För värphönsens del är det inte klarlagt vad som räknas till unga djur. Vi arbetar vidare med den här frågan.

• Utgångshål mellan husen och verandan: Vi står inför att många hus måste öka utgångshålens längd och det är inte helt klarlagt hur det ska beräknas i befintliga byggnader. Det är ett komplicerat pro-blem eftersom husen är byggda i betong.

• Verandan som tillgänglig yta: Det komm er inte att vara tillåtet att använda verandan som tillgänglig yta som det görs idag. Det finns dock en övergångstid för detta på tre år men det är inte helt klart vilka villkor som kommer att gälla under övergångstiden. Det verkar även som att det kan gå att bygga om verandorna så att de åter kan räknas in. Detta är också en fråga som vi jobbar vidare med.

• Krav på sittpinnar och/eller upphöjda ytor för slaktkyckling: Det är inte helt klart ännu hur man ska betrakta skrivningen ”från ung ålder” för att det ska fungera med startstallen. Det bör dock inte vara ett problem att definiera tre veckor som från ung ålder. Vi har också ställt frågan om det behövs gödsel-uppsamling under upphöjda plan.

Lite enklare

Unghönsreglerna innehåller förändringar som inte är fullt så komplicerade. De har fått en övergångstid och måste följas senast från och med den 1 januari 2029. Det krävs dock att man är ansluten till nationella regler för ekologisk unghönsproduktion. Nedan återkommer vi till vad som kommer att gälla för unghönsproducenterna.

Reglerna för rastgården har fått några ändringar där några oklarheter kvarstår. Det kan vi återkomma med i kommande nummer av Fjäderfä.

Unghönsregler

Detta gäller för dig som köper in unghöns: Fram till årsskiftet är det oförändrade regler för unghöns men från och med 1 januari 2021 ska du köpa ekologiska unghöns. Det kommer att finnas unghöns som är certifierade efter Sveriges nationella regler för ekologisk unghönsproduktion.

Detta gäller för unghönsuppfödare

Den nya förordningen 2018/848 innehåller detaljregler för uppfödning av ekologiska unghöns. Den träder i kraft 1 januari 2021 men om du är ansluten till de nationella regler som finns för ekologisk unghöns-uppfödning senast sista november får du en övergångsperiod som sträcker sig till den 31 december 2028.

Nationella regler för ekologisk ung-hönsproduktion:
• Uppfödningen måste vara ansluten till ett certifieringsorgan senast den 1 december 2020.

• Uppfödningen ska ha tillgång till ekologisk mark, egen eller genom samarbetsavtal. Den gödsel som ekologiska unghöns producerar ska spridas på ekologisk mark. Unghönsuppfödningen ska uppfylla ett krav på 30 procent själv-försörjningsgrad gällande ekologiskt foder.

• Uppfödningen får inte ha parallellproduktion, det vill säga inte ekologiska fjäderfä och konventionella fjäderfä av samma art inom samma företag.

• Unghönsen ska ha utfodrats med foder som uppfyller kraven för ekologiskt foder och de ska ha tillgång till grovfoder.

• Unghönsen ska ha skötts i enlighet med de regler för förebyggande djurhälsovård och veterinär behandling som gäller för ekologiska djur.

• Under uppfödningen gäller reglerna om utrymme och övriga mått i stallarna enligt Djurskyddslagen (SJVFS 2019:23).

Övergångsperioden

Det finns inget krav på att unghönsen ska ha utevistelse under övergångsperioden. Tänk på att om du som unghönsuppfödare inte är anmäld till certifiering senast 30 november 2020 så har din uppfödning ingen övergångstid.

Text: Åsa Odelros, Svenska Ägg och Ekologisk fjäderfäproduktion & Malin Lovang, Lovang Lantbrukskonsult AB

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster