Information om smittskydd

Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar

Den 1 januari 2008 trädde föreskriften SJVFS 2015:17 i kraft som gör det möjligt för näringens organisationer att driva frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfä. Svenska Ägg har av jordbruksverket tilldelats ansvar för att driva den frivilliga salmonellakontrollen för hönsbesättningar.

I juni 2009 infördes en frivillig salmonellakontroll för hönsbesättningar med tillgång till utevistelse. Hälsokontrollen bygger på samma regler som Jordbruksverkets frivilliga och förebyggande salmonellakontroll, med vissa specifika tillägg avseende rastgård och veranda. 

2019 reviderades programmet och bytte namn till Förebyggande smittskyddsprogram och hälsokontroll i hönsbesättningar. Det innebar bland annat att de två tidigare programmen slogs ihop till ett.

Ansökan om anslutning till programmen skickas till: 

Svenska Ägg Service AB
Klustervägen 13
585 76 Vreta Kloster
eller till veterinar@svenskaagg.se

Förebyggande smittskyddsprogrammet

Övrigt om smittskydd

Jordbruksverkets mall för journalföring

En veterinär får, utan att undersöka dina djur på plats, skriva ut avmaskning, kvalstermedel och vacciner, på villkoret att veterinären känner till djurhållningen och bedömer att du kommer hantera läkemedlen korrekt.

När du använder läkemedel ska du, förutom att förstås vara noggrann med hur djuren får läkemedlet, föra journal över användningen. Syftet med detta är dels att du ska kunna visa just att du administrerat läkemedlet på rätt sätt, och dels att visa att du aldrig riskerat att leverera ägg inom eventuell karenstid, dvs ägg som kan innehålla läkemedelsrester.