Utveckling av koncept för oberoende rådgivning inom äggproduktionen

(UKOR)
Projektets mål har varit att ta fram ett koncept för oberoende rådgivning med målsättning att främja djurvälfärden inom svensk äggproduktion.

Sammanfattande resultat:

Svenska Äggs framtida rådgivningskoncept
Projektets aktiviteter har dels omfattat möten med utomstående rådgivningsorganisationer, interna diskussioner med producenter och rådgivare, dels inventerat ny teknik användbar för att effektivisera rådgivningen samt även testat och utvärderat olika rådgivningssituationer.

Svenska Äggs egna rådgivare erbjuder rådgivning med olika teman och i olika former
Äggproduktionen är spridd över hela landet och inget äggproducerande företag är det andra likt. Det innebär att det måste finnas en flexibilitet i rådgivningsutbudet, både när det gäller tillgänglighet, omfattning, innehåll och form. Förutom enskild rådgivning på gård har projektet testat och utvärderat olika digitala rådgivningsformer, både individuellt och i grupp. Digital rådgivning passar inte alla, men för några är det en bra lösning. Projektet har också utvärderat rådgivning med flera rådgivare på plats eller alternativt uppkopplade via Teams.

Långsiktighet och kontinuitet är nödvändigt
Det är viktigt att tänka på, och aktivt arbeta för, en långsiktighet i rådgivningsarbetet vilket har poängterats av producenterna i referensgruppen.  Ett flertal producenter har uttryckt sin oro över att rådgivningskompetensen är kopplad till vissa personer och därför lätt kan gå förlorad. Målsättningen bör därför vara att satsningen på rådgivning ska bli bestående.
För att skapa mesta och bästa medlemsnytta bör man utveckla en affärsmodell för rådgivningen. Det finns en efterfrågan av tjänster, som inte kan tillgodoses idag. Genom att använda den outnyttjade rådgivarpotential som redan finns i organisationen, skulle en del av denna efterfrågan kunna tillfredsställas.  Ett samarbete mellan flera rådgivare och med andra organisationer skapar ökad kundnytta. Målsättningen bör vara att en kostnadseffektiv rådgivning ska vara tillgänglig för alla producenter över hela landet.  

Samverkan med andra organisationer kompletterar de egna rådgivarna
Som rådgivare i branschorganisationen är det omöjligt att vara uppdaterad inom alla områden. Därför har projektet initierat samverkan med andra rådgivningsorganisationer som kan komplettera med expertkunskap, exempelvis byggnadsteknik, ventilation, miljörådgivning, foderoptimering, växtodling och ekonomi. Dessa organisationer kan kontaktas av rådgivare för samverkan eller direkt av äggföretagaren vid behov.  

Under projektets gång har det förtydligats att varje företag behöver ha en besättningsveterinär. En veterinär som är knuten till företaget skulle underlätta kontakt med myndigheter och leda till snabbare åtgärder vid eventuella sjukdomsproblem. SVA har uttryckt önskemål om att kunna kommunicera med en fältveterinär som har god kännedom om gården och som kan förmedla diagnos och åtgärder till äggföretaget. Sedan tidigare finns det en kontaktlista på aktuella veterinärer med fjäderfäkompetens inom DV.

Ett styrdokument för kalibrering av de olika rådgivarna
Det är av största vikt att alla som arbetar med någon form av rådgivning inom branschorganisationen har samma ståndpunkt inom vissa specifika frågor. Det kan till exempel handla om smittskyddsrutiner vid besök, sekretessfrågor eller vaccinationer. Därför bör ett styrdokument tas fram där olika sakfrågor tydliggörs och dokumenteras. Detta dokument bör gås igenom regelbundet och uppdateras vid behov. Ett sådant dokument underlättar också för eventuella vikarier och nyanställda, vilket påverkar kontinuiteten i verksamheten på ett positivt sätt.

En plan för kompetensutveckling av rådgivare
För att stärka kompetensen hos rådgivarna krävs att det finns en årlig plan för respektive rådgivares fortbildning och kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen ska rymmas inom den ordinarie arbetstiden och bör innehålla adekvata kurstillfällen, konferenser och forskarkontakter.

Här vill vi också nämna de fjäderfäveterinärer som finns i landet och som bland annat utför kontroller i det förebyggande smittskyddsarbetet. Vi har under det senaste året fått erfara att det förebyggande smittskyddsarbetet blir viktigare och viktigare. Det är därför nödvändigt att de veterinärer som finns ute i landet får möjlighet att höja sin kompetens inom området. Önskvärt vore att bra veterinär fjäderfäkompetens kan erbjudas i hela landet.  

Projektperiod: augusti 2020 – december 2021
Projektägare: Svenska Ägg
Samarbetspartner: Åsa Odelros AB
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Projektledare: Astrid Lovén Persson
SLUTRAPPORT

Utveckling av Svenska Äggs omsorgsprogram för att möjliggöra uttag av statistik och data från besiktningsutfall

(2020-11-27)

Syftet med projektet har varit att utveckla ett system för att möjliggöra statistisk bearbetning av data

från besiktningsprotokollen efter utförda besiktningar i Svenska Äggs omsorgsprogram. Det innebär att uppföljningen av den svenska äggproduktionen underlättas betydligt, med mål att främja såväl konkurrenskraft som djurvälfärd. Systemet för protokollen har tidigare varit föråldrat, baserat på Excel och ej anpassat för sammanställning av data.

I och med detta projekt har vi fått möjlighet att göra omsorgsprogrammets protokoll helt digitala.

Besiktningen utförs som tidigare ute i stallet och protokollet görs direkt i ett digitalt formulär via en läsplatta eller dator. De digitala protokollen är kopplade till Svenska Äggs register och laddas direkt in på rätt plats i registret vilket gör att hanteringen blir mycket effektivare.Projektet har resulterat i en programvara och ett system som uppfyller de krav och de förväntningar vi hade vid projektets början. Svenska Ägg har nu fått betydligt bättre möjligheter till uppföljning då protokollet fått en tydlig sammankoppling med Svenska Äggs register. Både det praktiska utförandet och administrationen av besiktningarna har effektiviserats och riskerna för felaktigheter i registreringen har minimerats. Genom digitaliseringen kan vi nu sortera data och följa utvecklingen på ett sätt som inte var genomförbart tidigare.En mindre del av projektet har inneburit analys av äldre data som vi kunnat hämta från besiktningar gjorda åren 2010-2019 med rimlig arbetsinsats. Där kan man konstatera att det skett en relativt liten förändring över åren. Den förhållandevis konstanta nivån visar att övergången från inhysning i bur till de mer utmanande inhysningssystemen med frigående höns har hanterats väl av producenterna och djurvälfärden har kunnat bibehållas på en hög nivå.

Projektperiod: januari 2019 – november 2020
Projektägare: Svenska Ägg
Samarbetspartner: Agriprim
Finansiering: Jordbruksverket, inom ramen för livsmedelsstrategin.
SLUTRAPPORT

Minskad ammoniakavgång i värphönsstallar

Projektet avser att ta fram nya innovativa metoder för hur man kan arbeta med ammoniakavgång i värphönsstallar med frigående höns.

De långsiktiga målen med projektet är att uppnå en positiv påverkan på miljön, på företagens ekonomi, djurhälsan, arbetsmiljön och energianvändning. Projektet består i att sammanställa kunskap om befintlig teknik på området, genomföra litteraturstudier för att undersöka vilka metoder som används, undersöka andra branscher rörande vilka tekniker och lösningar som finns tillgängliga samt genomföra fältförsök för att testa olika skötselrutiner och strömaterial. Dessutom ska en internationell resa genomföras för erfarenhetsutbyte liksom sammanställning av en projektrapport och anordnande av en konferens för spridning av resultat.

Projektperiod: Juni 2017 – 2019
Projektägare: Energikontoret i Östra Götaland
Samarbetspartner: Vreta Kluster samt HIR Skåne
Finansiering: Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Foto: Åsa Odelros
RAPPORT

Utformning av ströbad i unghönsburar

Projektet avser att ta fram en innovation för ströbad i befintliga unghönsburar så att berörda unghönsuppfödare inte behöver investera i helt nya uppfödningsburar, till stora kostnader, utan kan fortsätta använda sina befintliga burar, som saknar en ströbadslösning.

Projektet består i att utforma en prototyp för ströbadsyta och automatisk strötilldelningen för de två typer av unghönsburar som finns i Sverige idag. Prototyperna skall sedan monteras in i två teststall för utvärdering av funktion. Även kycklingarnas betende och kondition ska bedömas innan innovationen är aktuell för lansering.

Projektperiod: januari 2018-september 2019
Projektägare: Svenska Ägg
Samarbetspartner: Gimranäs AB, Swedfarm, Victorsson AB, Närkesbergs Hönseri, Institutionen för Husdjurens Miljö och Hälsa, SLU
Finansiering: Innovationsstöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling
Foto: Alexandra Jeremiasson
FÄRDIG RAPPORT

Projekt Djurvälfärd kompetensutveckling värphöns

Svenska Ägg har sedan 2007 sökt medel från Jordbruksverket för att främja djurvälfärden i värphönsbesättningar. I kompetensutvecklingsprojektet har Magnus Jeremiasson, Alexandra Jeremiasson och Åsa Odelros jobbat med fortbildning för äggproducenter och anställda.

Under projektperioden har vi genomfört följande utbildningar:
Fortbildningsdag med tema foder Kristianstad 2015
Fortbildningsdag med tema foder Kvinnersta, Örebro 2015
Fortbildningsdag med tema smittskydd, Uppsala 2016
Fortbildningsdag tema aktuella frågor, Vätternterassen 2017
Fortbildningsdag med tema smittskydd, Jönköping 2018
Fortbildningsdag med tema smittskydd, Landskrona 2019
Fortbildningsdag med tema smittskydd, Kvinnersta, Örebro 2019
Fortbildningsdag med tema smittskydd, Vreta Kluster 2019
Grundkurs, Östergötland 2016
Grundkurs Småland 2018
Projektet har pågått under 3 år med start september 2015.

Projektperiod: 2015 – 2018
Projektägare: Svenska Ägg
Finansiering: Projektstöd Jordbruksverket och Landsbygdsprogrammet, medel har delvis finansierats med Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projekt Djurvälfärd information och demonstration värphöns

Jnr 2015-1635
Svenska Ägg arbetar i flera projekt med att främja djurvälfärden i svenska värphönsbesättningar.

I kompetensutvecklingsprojektet har Magnus Jeremiasson, Alexandra Jeremiasson och Åsa Odelros jobbat med fortbildning för äggproducenter och anställda.
Under projektperioden har vi genomfört följande demonstrationer på gård:
Fortbildningsdag med tema smittskydd och utevistelse, Julita 2017
Fortbildningsdag tema aktuella frågor, Vätternterassen 2017
Projektet har pågått under 3 år med start september 2015
Projektet har också jobbat med informations- och utbildningsmaterial vilket kommer att finnas tillgängligt i en uppdaterad webbutbildning på SLU:s portal Canvas. Det har länge efterfrågats information på engelska så vi har även kompletterat med ett kapitel på engelska.

Ett axplock ur webbutbildningen:

  • Informationsmaterial på engelska
  • Hönan och det dagliga arbetet
  • Byggnad och stallklimat
  • Smittskydd och sjukdom
  • Livsmedlet ägg
Projektperiod: 03052021 – 01082021
Projektägare: Svenska Ägg
Finansiering: Projektstöd Jordbruksverket och Landsbygdsprogrammet, medel har delvis finansierats med Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.