Fortbildning för rådgivare

Med fokus på djurvälfärd för värphöns.

Utbildningen har upphandlats av Jordbruksverket och vi har lagt upp programmet efter våra behov och våra rådgivares önskemål.

Utbildningen är ett samarbete med Helena Wall, professor vid SLU Husdjurens utfodring och vård. Helena har varit delaktig i planering och samordning med holländska forskare.

Förutom den schemalagda fortbildningen utbyter vi erfarenheter och bygger nätverk, vilket leder till ett bra och effektivt samarbete i framtiden.

Fortbildning omfattar:

  • Två dagars studieresa till Holland med fokus på djurvälfärd, stallklimat och sjukdomar. Förutom studiebesök på två olika inredningsföretag, Wageningen universitet, en veterinärklinik samt Poultry experience center har vi besökt en gård med insektsuppfödning och ett företag som jobbar med hygien och smittskydd.
  • En dags fortbildning i produktionsstörningar, fjäderfäsjukdomar, dess symptom och förebyggande åtgärder. Vi förlägger utbildningen till SVA där ett flertal experter föreläser vi deltar även på en obduktionsföreläsning.
  • En dags fortbildning i inomhusklimat. Vi går igenom praktiskt olika mätmetoder och mätinstrument. Teoretiskt lär vi oss om ventilation och luftrörelser och dess betydelse för ammoniakavgång.
  • En dags fortbildning i digital rådgivning, vi lär oss kommunicera både i vår rådgivargrupp samt mot äggproducenter.

Kunskap och rådgivning för stärkt smittskydd

Nu ska fjäderfäbranschen bli ännu bättre på smittskydd. Svenska Äggs projekt Stärkt Smittskydd fokuserar på det praktiska smittskyddsarbetet. Med höjd kunskap och stärkta rutiner kan både djurhälsa, arbetsbörda och ekonomi besparas mycket.

I samband med de senaste årens utbrott av fågelinfluensa konstaterade fjäderfänäringen ett behov av att stärka kunskapen om smittskydd. Sjukdomsutbrott av exempelvis fågelinfluensa och newcastlesjuka är både arbetsmässigt och ekonomiskt mycket kännbara för företagen, förutom den uppenbara negativa påverkan på djurens välfärd.

Branschorganisationen Svenska Ägg har beviljats medel för projektet Stärkt smittskydd. Projektet har upphandlats genom Jordbruksverket med medel från Landsbygdsprojektet.

Vad ska det leda till?

Med god kunskap om biosäkerhet och smittskydd kan antalet utbrott och smittspridning av exempelvis fågelinfluensa, newcastlesjuka samt andra sjukdomar såsom salmonella minska. Syftet med detta projekt är således att öka kunskapen, men också förståelsen, av en god biosäkerhet och ett väl utarbetat och gårdsanpassat smittskyddsarbete.

Syftet med projektet är också att skapa ett informativt, lättförståeligt och modernt informationsunderlag. Denna information ska finnas tillgänglig även efter avslutat projekt.

Pågår i två år

Projektet kommer att pågå under främst 2022 och 2023. Projektledare är Sofia Hollstedt, produktionsrådgivare på Svenska Ägg. Med i projektgruppen är även Svenska Äggs medarbetare Emily Wallström, produktionsutvecklare samt Marike Gunnarsson, veterinär.

Projektet sker i tätt samarbete med Jordbruksverket samt även Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Aktiviteter

Genom en kombination av olika aktiviteter är målet att nå en stor del av företagen inom äggnäringen. Projektet innefattar allt från kunskapsinhämtning, kursverksamhet och branschgemensamma handlingsplaner. Aktiviteterna kommer att ha tydligt definierade målgrupper såsom exempelvis beslutsfattare, djurskötare, veterinärer eller fristående aktörer som arbetar med näringen.

  • Studiecirklar med fokus på gårdsanpassade handlingsplaner
  • Individuell gårdsrådgivning
  • Fysiska kurser
  • Digitala kurser
  • Informationsmaterial
  • Gästföreläsningar och artiklar

Parallellt med Svenska Äggs projekt Stärkt Smittskydd, driver även branschorganisationen Svensk Fågel ett liknande projekt med samma namn.